เอกสารการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20 - 65 ปี
 • สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่นก็ได้
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
 • นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)
 • ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • จัดตั้งในประเทศไทย
 • เอกสารประกอบการสมัคร

  บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน / เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
 • นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท)
 • สำเนาหนังสือรับรองและ ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง​ ​
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์

 • ดีเครดิต สินเชื่อรถยนต์ รีไฟแนนซ์

 • 11/823 ม1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี
 • จ.ปทุมธานี 12110
 • 083-299-6658
 • Email: d-credit(@)hotmail.com